Računovodstvo

Market Analysis

Računovodske storitve

Prevzamemo odgovornost za strokovnost in ažurnost izvajanja izbranih ali celovitih računovodskih storitev.

 

Računovodske storitve:

 • knjigovodsko in računovodsko predračunavanje,

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (knjiženje dokumentov: prejeti in izdani računi, bančni izpiski, poboti …) v glavno knjigo, dnevnik glavne knjige,

 • obračun plač (obračun bonitet, regresa, odpravnin, jubilejnih nagrad, potnih stroškov) in drugih dohodkov iz zaposlitve (avtorske, podjemne pogodbe) in poročanje FURS, AJPES,

 • obračun drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik (najemnine …),

 • vodenje pomožnih knjig (analitične obveznosti terjatev in obveznosti, evidence materiala …),

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev, obračun amortizacije,

 • stroškovno knjigovodstvo (stroškovna mesta, stroškovni nosilci),

 • projektno knjigovodstvo (vodenje ustreznih analitičnih evidenc po projektih…),

 • obračun zamudnih obresti, izpisi opominov, e-izvršbe,

 • priprava dokumentacije (posojila, poboti, cesije …),

 • izdajanje računov, e-računov,

 • sestavljanje letnih poročil (bilanca stanja, uspeha…) za potrebe AJPES, FURS-a, bank, za poslovne potrebe,

 • vodenje davčnih evidenc in sestavljanje davčnih obračunov,

 • obračun davka od dohodkov (dobičkov) pravnih oseb,

 • obračun davka od dohodkov (dobičkov) iz dejavnosti,

 • obračun davka na dodano vrednosti,

 • obračun davčnega odtegljaja,

 • računovodsko nadziranje in analiziranje,

 • izdelovanje različnih poročil za potrebe FURS, ZPIZ, Banke Slovenije …,

 • druge računovodske storitve in svetovalne storitve,

 • sprotna obveščanje o novostih in optimizacija in kontrola poslovanja,

 • vključeno sprotno davčno svetovanje rednega poslovanja.

Želite, da vaše bilance, poslovne knjige pregleda še neodvisen strokovnjak. Pokličite za drugo mnenje.

Z veseljem vam pomagamo!

Naročilo davčnega obračuna

Na podlagi vašega naročila vas bomo kontaktirali in vam poslali kratek vprašalnik, ki ga boste izpolnili (pri izpolnjevanju vam bomo pomagali) oz. nam boste posredovali drugo dokumentacijo in nato vam bomo izdelali davčni obračun.

Uspešno ste oddali naročilo.