Nova davčna zakonodaja 2020

Najnižja davčna osnova za s.p. in d.o.o.
 

Uvaja pa se omejitev znižanja davčne osnove pravnih oseb zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube na 63 odstotkov davčne osnove. Davčna stopnja ostaja enaka 19%. Tudi za s.p. se uvaja omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. Znižanje davčne osnove zaradi uveljavljanja olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube se v davčnem obdobju omejuje na 63 odstotkov davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. Ohranjajo se osebne olajšave, kot so za vzdrževane družinske člane. V omejitev so vključeni tudi zneski uveljavljanja neizkoriščenih delov davčnih olajšav in izgub iz preteklih davčnih obdobij. Za normirance (s.p. in d.o.o.) ni sprememb.

Obdavčitev dohodkov iz kapitala 
 

Zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala  (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 25 na 27,5 odstotka.

 

Prav tako se zvišujejo stopnje dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala. Tako znaša stopnja dohodnine:

  • do pet let imetništva kapitala: 27,5 odstotkov (doslej 25 odstotkov),

  • po dopolnjenih 5 letih imetništva kapitala: 20 odstotkov (doslej 15 odstotkov)

  • po dopolnjenih 10 letih imetništva kapitala: 15 odstotkov (doslej 10 odstotkov),

  • po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala: 10 odstotkov (doslej pet odstotkov).

  • po dopolnjenih 20 letih imetništva kapitala: 0 odstotkov (tako kot do sedaj).

Sprememba velja za vse odsvojitve kapitala od prihodnjega leta dalje, ne glede na to, kdaj je bil kapital pridobljen.

Najemnine

Zvišuje se tudi stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer s 25 na 27,5 odstotka. Prav tako se povečuje delež normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, z 10 na 15 odstotkov. Davek bo kljub temu višji, kot je zdaj.

Plače

S spremembami dohodninske lestvice se zvišuje zgornje meje davčnih razredov in za eno odstotno točko znižuje davčno stopnjo v 2. in 3. razredu dohodninskem razredu (na 26 % in 33 %). Splošna olajšava se dviguje s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa se uvaja linearna dodatna splošna olajšava za vse dohodke do letne višine 13.316 evrov.

Sprejete spremembe prinašajo tudi znižanje višine bonitete za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon. Boniteta se znižuje za 1,2 odstotni točki, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno.

V Banki Slovenije so se odločili, da priporočilo spremenijo v zavezujoč instrument. Poslovne banke, hranilnice in podružnice tujih bank bodo morale z novembrom letošnjega leta upoštevati dve zahtevi Banke Slovenije:

Sprememba ukrepa: potrošniški krediti

Najdaljša dovoljena ročnost kreditov znaša 7 let.

Omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca (DSTI): To razmerje ne sme preseči: (a) 50 % za kreditojemalce z dohodkom, nižjimi od 2-kratnika bruto minimalne plače, ter (b) 67 % za del kreditojemalčevega dohodka, ki presega omenjeni prag. Kreditojemalcu mora po servisiranju dolga ostati vsaj znesek v višini neto minimalne plače.

V primeru, da dolžnik preživlja vzdrževane družinske člane je ta znesek višji (v sladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke).

Sprememba ukrepa: stanovanjski krediti

Ukrep ne prinaša bistvenih sprememb. Razmerje med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan, naj ne bi preseglo 80 %, se ohranja v obliki priporočila.

Zaradi preprečevanja arbitraže DSTI postane zavezujoč tudi za stanovanjske kredite.

To razmerje ne sme preseči (a) 50 % za kreditojemalce z dohodki, nižjimi od 2-kratnika bruto minimalne plače, ter

(b) 67 % za del kreditojemalčevega dohodka, ki presega omenjen prag.

​Pri tem v Banki Slovenije dopuščamo možnost nekaterih odstopanj od zavezujočih zahtev, vendar lahko ta pri omejitvi DSTI obsegajo največ 10 % vrednosti novoodobrenih potrošniških oziroma stanovanjskih kreditov, oz. pri omejitvi ročnosti največ 15 % vrednosti novoodobrenih potrošniških kreditov.

Na Banki Slovenije bomo v okviru zakonskih pristojnosti redno preverjali skladnost odobrenih kreditov z ukrepi in v primeru ugotovljenih kršitev ukrepali v skladu z določili ustreznih področnih zakonov.

Vir: Banka Slovenije

Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva

DRUŠTVO